Products

 

Floating lifebuoy light (Europe, korea, China)

 

 

Floating lifebuoy light

ไฟติดห่วงชูชีพ

- In accordance with SOLAS 1974/1996 Amendments, MSC.81(70)

- ความสว่างของแสง : ≥ 2.0cd

- อายุการใช้งาน : สามารถใช้งานได้นานถึง 2 ชั่วโมง

- การเปิดการใช้งาน : เปิด - ปิด การใช้งานในน้ำแบบอัตโนมัติ